در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
03 تبدیل توابع » 04 انتقال ، انقباض ، انبساط توابع » 01.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 14٪ تخفیف 32000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 وضعیت یک نمودار در اطراف ریشه ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 آشنایی با نمودار توابع نمایی و لگاریتمی جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 3: 03 نمودار توابع معروف در یک نگاه جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 4: 04 انتقال ، انقباض ، انبساط توابع جلسه - تا رایگان 20000 تومان
فصل 5: 05 یافتن دامنه توابع مرکب به روش ماشین جلسه - تا رایگان 7000 تومان