در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
01 مثلثات » 13 معرفی کسینوس دو آلفا » 01.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 32٪ تخفیف 65000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 نسبتهای مثلثاتی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 روابط بین نسبتهای مثلثاتی آلفا جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 3: 03 نسبتهای مثلثاتی با توانهای بالاتر جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 4: 04 سینوس آلفا و کسینوس آلفا در دایره مثلثاتی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 5: 05 تانژانت آلفا و کتانژانت آلفا در دایره مثلثاتی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 6: 06 زاویه شناسی در دایره مثلثاتی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 7: 07 یافتن نسبتهای مثلثاتی معروف از روی دایره جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 8: 08 ربع شناسی در دایره مثلثاتی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 9: 09 دسته زاویه های معروف در دایره مثلثاتی جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 10: 10 زوایای قرینه ، مکمل و متمم جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 11: 11 نسبتهای مثلثاتی آلفا+بتا جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 12: 12 معرفی سینوس دو آلفا جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 13: 13 معرفی کسینوس دو آلفا جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 14: 14 روابط طلایی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 15: 15 معرفی تانژانت 2 آلفا به عنوان ترمینال مثلثاتی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 16: 16 حل معادلات مثلثاتی به روش عقربه جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 17: 17 حل معادلات مثلثاتی به روش فرمولی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 18: 18 حل معادلات مثلثاتی خاص جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 19: 19 رسم نمودار توابع مثلثاتی جلسه - تا رایگان 2000 تومان