در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک ۲ (کات) » حرکت شناسی » مسائل سرعت
ثبت‌نام رایگان در درس
سایر جلسات
فصل 1: اندازه گیری در فیزیک ثبت‌نام رایگان
فصل 2: حرکت شناسی ثبت‌نام رایگان
فصل 3: دینامیک ثبت‌نام رایگان
فصل 4: کار و انرژی ثبت‌نام رایگان
فصل 5: ویژگی های ماده ثبت‌نام رایگان
فصل 6: گرما و قانون گازها ثبت‌نام رایگان