در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک ۱ (کات) » الکتریسیته » بارهای الکتریکی و رفتار مواد از نظر الکتریکی
ثبت‌نام رایگان در درس
سایر جلسات
فصل 1: انرژی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: دما و گرما ثبت‌نام رایگان
فصل 3: الکتریسیته ثبت‌نام رایگان
فصل 4: نور و بازتاب نور ثبت‌نام رایگان
فصل 5: شکست نور ثبت‌نام رایگان