در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
03 دوازدهم » 01 هستی بخش(شناخت خدا) » 02 قسمت دوم.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 50٪ تخفیف 180000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 هستی بخش(شناخت خدا) ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 هستی بخش (نیازمندی در پیدایش و بقا) جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 3: 03 هستی بخش(نور بودن خدا) جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 4: 04 تست(هستی بخش) جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 5: 05 هستی بخش (تحلیل متن) جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 6: 06 توحید شناسی(مراتب توحید) جلسه - تا رایگان 16000 تومان
فصل 7: 07 توحیدشناسی(مراتب شرک) جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 8: 08 توحیدشناسی(تحلیل آیات) جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 9: 09 تست(مراتب توحید،مراتب شرک؛آیات) جلسه - تا رایگان 17000 تومان
فصل 10: 10 توحیدشناسی(عملی در بعد فردی و اجتماعی) جلسه - تا رایگان 17000 تومان
فصل 11: 11 توحید شناسی(مرز میان توحید وشرک) جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 12: 12 توحیدشناسی(نکات تکمیلی) جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 13: 13 توحید شناسی(تحلیل متن) جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 14: 14 اخلاص و توبه(مفاهیم اولیه اخلاص) جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 15: 15 اخلاص و توبه (برنامه ها ومیوه های اخلاص) جلسه - تا رایگان 19000 تومان
فصل 16: 16 تست(اخلاص ) جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 17: 17 اخلاص و توبه(توبه و مفاهیم آن) جلسه - تا رایگان 18000 تومان
فصل 18: 18 اخلاص و توبه(توبه اجتماعی و تحلیل آیات) جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 19: 19 تست(توبه) جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 20: 20 اخلاص وتوبه(تحلیل متن) جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 21: 21 قضا و قدر(مفاهیم و آیات) جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 22: 22 تست(قضا وقدر) جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 23: 23 اختیار جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 24: 24 رابطه قضاوقدر با اختیار جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 25: 25 سنت ها(مقدمه) جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 26: 26 سنت ها(امتحان،امداد،توفیق) جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 27: 27 سنت ها(امهال و استدراج) جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 28: 28 سنت ها(سبقت رحمت،تاثیر اعمال) جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 29: 29 تست(سنت ها) جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 30: 30 قضاوقدر،اختیار،سنت ها(تحلیل متن) جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 31: 31 تمدن اسلامی(معرفی معیارها) جلسه - تا رایگان 17000 تومان
فصل 32: 32 تمدن اسلامی (بررسی آیات) جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 33: 33 تمدن اسلامی(وضعیت معیارها) جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 34: 34 تست(تمدن اسلامی) جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 35: 35 تمدن جدید(مقدمه) جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 36: 36 تمدن جدید(بررسی حوضه ها) جلسه - تا رایگان 21000 تومان
فصل 37: 37 تست(تمدن جدید) جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 38: 38 تمدن اسلامی و جدید(تحلیل متن) جلسه - تا رایگان 9000 تومان