در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
املا » 1209 دوازدهم درس دهم » 01 قسمت اول.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 60٪ تخفیف 130000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 1001 دهم درس اول ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 1002 دهم درس دوم جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 3: 1003 دهم درس سوم جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 4: 1004 دهم درس پنجم جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 5: 1005 دهم درس ششم جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 6: 1006 دهم درس هفتم جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 7: 1007 دهم درس هشتم جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 8: 1008 دهم درس نهم جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 9: 1009 دهم درس دهم جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 10: 1010 دهم درس یازدهم جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 11: 1011 دهم درس سیزدهم جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 12: 1012 دهم درس چهاردهم جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 13: 1013 دهم درس شانزدهم جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 14: 1014 دهم درس هفدهم جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 15: 1015 دهم درس هجدهم جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 16: 1101 یازدهم درس اول جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 17: 1102 یازدهم درس دوم جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 18: 1103 یازدهم درس سوم جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 19: 1104 یازدهم درس پنجم جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 20: 1105 یازدهم درس ششم جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 21: 1106 یازدهم درس هفتم جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 22: 1107 یازدهم درس هشتم جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 23: 1108 یازدهم درس نهم جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 24: 1109 یازدهم درس دهم جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 25: 1110 یازدهم درس یازدهم جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 26: 1111 یازدهم درس دوازدهم جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 27: 1112 یازدهم درس چهاردهم جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 28: 1113 یازدهم درس پانزدهم جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 29: 1114 یازدهم درس شانزدهم جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 30: 1115 یازدهم درس هفدهم جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 31: 1116 یازدهم درس هجدهم جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 32: 1201 دوازدهم درس یک جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 33: 1202 دوازدهم درس دوم جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 34: 1203 دوازدهم درس سوم جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 35: 1204 دوازدهم درس پنجم جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 36: 1205 دوازدهم درس ششم جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 37: 1206 دوازدهم درس هفتم جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 38: 1207 دوازدهم درس هشتم جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 39: 1208 دوازدهم درس نهم جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 40: 1209 دوازدهم درس دهم جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 41: 1210 دوازدهم درس یازدهم جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 42: 1211 دوازدهم درس دوازدهم جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 43: 1212 دوازدهم درس سیزدهم جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 44: 1213 دوازدهم درس چهاردهم جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 45: 1214 دوازدهم درس شانزدهم جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 46: 1215 دوازدهم درس هفدهم جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 47: 1216 دوازدهم درس هجدهم جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 48: 1301 تستهای املا(ئ-ع) جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 49: 1302 تستهای املا(ت-ط) جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 50: 1303 تستهای املا(ز-ذ-ض-ظ) جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 51: 1304 تستهای املا(س-ث-ص) جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 52: 1305 تستهای املا(ق-غ) جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 53: 1306 تستهای املا(ه-ح) جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 54: 1401 محمل هم آوایی(ه-ح) جلسه - تا رایگان 20000 تومان
فصل 55: 1402 هم آوایی (ت-ط) جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 56: 1403 هم آوایی(ئ-ع) جلسه - تا رایگان 17000 تومان
فصل 57: 1404 هم آوایی(ز-ذ-ض-ظ) جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 58: 1405 هم آوایی(س-ث-ص) جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 59: 1406 هم آوایی(ق-غ) جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 60: 1501 واژگان لغت (ت-ط) جلسه - تا رایگان 17000 تومان
فصل 61: 1502 واژگان لغت(ئ-ع) جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 62: 1503 واژگان لغت(ز-ذ-ض-ظ) جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 63: 1504 واژگان لغت(س-ث-ص) جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 64: 1505 واژگان لغت(ق-غ) جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 65: 1506 واژگان لغت(ه-ح) جلسه - تا رایگان 12000 تومان