در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
01 دهم » 28 تست (سفر) » 01 قسمت اول.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 47٪ تخفیف 190000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 هدف شناسی (اصل هدف مندی) ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 هدف شناسی (هدف آفرینش انسان) ثبت‌نام رایگان
فصل 3: 03 تست(هدف شناسی) جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 4: 04 انسان شناسی (خودشناسی) جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 5: 05 انسان شناسی (نفس اماره و لوامه) جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 6: 06 انسان شناسی(سرمایه ها و موانع) جلسه - تا رایگان 17000 تومان
فصل 7: 07 انسان شناسی (تناسب هدف و سرمایه) جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 8: 08 انسان شناسی (ابعاد وجود انسان) جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 9: 09 تست(انسان شناسی) جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 10: 10 معادشناسی(مقدمه) جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 11: 11 معادشناسی(نگرش ها درباره مرگ) جلسه - تا رایگان 21000 تومان
فصل 12: 12 تست(نگرش ها درباره مرگ) جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 13: 13 معادشناسی(اثار ماتقدم و ماتاخر) جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 14: 14 معادشناسی(ویژگی های برزخ) جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 15: 15 تست(اثار ماتاخر و برزخ) جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 16: 16 معادشناسی(مراحل قیامت) جلسه - تا رایگان 20000 تومان
فصل 17: 17 تست(مراحل قیامت) جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 18: 18 معادشناسی(بهشت و جهنم اخروی) جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 19: 19 معادشناسی(رابطه عمل با پاداش و کیفر) جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 20: 20 تست(بهشت و جهنم اخروی و رابطه عمل با پاداش و کیفر) جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 21: 21 معادشناسی(ضرورت معاد) جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 22: 22 معادشناسی(مکان معاد) جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 23: 23 معادشناسی(قطعی بودن معاد) جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 24: 24 تست(ضرورت و امکان معاد) جلسه - تا رایگان 21000 تومان
فصل 25: 25 سفر(مقدمه) جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 26: 26 سفر(اقدامات چهار گانه) جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 27: 27 سفر(اسوه و الگو) جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 28: 28 تست (سفر) جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 29: 29 عشق(راه های افزایش محبت به خدا) جلسه - تا رایگان 22000 تومان
فصل 30: 30 عشق(ارزش انسان) جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 31: 31 عشق(تحلیل متن کتاب) جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 32: 32 تست(عشق) جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 33: 33 تقوا(نماز و روزه) جلسه - تا رایگان 19000 تومان
فصل 34: 34 تقوا(رابطه های مهم) جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 35: 35 تست(تقوا) جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 36: 36 پوشش و آراستگی(مقبولیت،عفاف،آراستگی) جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 37: 37 پوشش و آراستگی(حدود و علت حجاب) جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 38: 38 پوشش و آراستگی(رابطه عفاف و آراستگی) جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 39: 39 تست(پوشش و آراستگی) جلسه - تا رایگان 7000 تومان