در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
شیمی ۳ (کات) » ترمودینامیک شیمیایی » انرژی آزاد
ثبت‌نام رایگان در درس
سایر جلسات
فصل 1: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری ثبت‌نام رایگان
فصل 2: ترمودینامیک شیمیایی ثبت‌نام رایگان
فصل 3: محلول ها ثبت‌نام رایگان