در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
جبر و احتمال (کات) » احتمال : اندازه گیری شانس » مسایلی از قضایای احتمال
ثبت‌نام رایگان در درس
سایر جلسات
فصل 1: استدلال ریاضی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه ثبت‌نام رایگان
فصل 3: احتمال و پدیده های تصادفی ثبت‌نام رایگان
فصل 4: احتمال : اندازه گیری شانس ثبت‌نام رایگان