در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
دستور زبان فارسی » 36 زمان افعال » 01.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 60٪ تخفیف 140000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 تعریف واج ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 قواعد واجی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 3: 03 واج صامت میانجی جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 4: 04 تستهای واج میانجی جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 5: 05 فرایندهای واجی جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 6: 06 تستهای فرایند واجی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 7: 07 خط واجی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 8: 08 الگوی هجایی و واج شماری جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 9: 09 تستهای الگوی هجایی و واج شماری جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 10: 10 اجزای معنی دار و معنی ساز واژه جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 11: 11 ساخت واژه جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 12: 12 پیشوند ، میانوند و پسوند جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 13: 13 سایر اجزای معنا دار و معنا ساز جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 14: 14 تمرینهای ساختمان واژه جلسه - تا رایگان 29000 تومان
فصل 15: 15 یک واژه ای ها جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 16: 16 تستهای ساختمان واژه(وندی،مرکب،مرکب وندی) جلسه - تا رایگان 19000 تومان
فصل 17: 17 ساختار واژه(اجزا) جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 18: 18 تستهای ساختار واژه ها جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 19: 19 نقشهای اصلی و فرعی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 20: 20 نهاد جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 21: 21 مفعول جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 22: 22 مسند جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 23: 23 برخی افعال اسنادی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 24: 24 متمم جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 25: 25 حروف اضافه جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 26: 26 صفت و مضاف الیه جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 27: 27 منادا جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 28: 28 قید جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 29: 29 انواع قید جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 30: 30 نقشهای تبعی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 31: 31 تمرین نقشهای تبعی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 32: 32 نقش یابی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 33: 33 تستهای انواع نقش جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 34: 34 متمم فعل ، متمم اسم ، متمم قیدی(اختیاری) جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 35: 35 تستهای انواع متمم جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 36: 36 زمان افعال جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 37: 37 انواع فعل ماضی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 38: 38 انواع فعل مضارع جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 39: 39 فعل آینده-فعل امر جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 40: 40 جملات معلوم و مجهول جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 41: 41 تستهای زمان افعال جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 42: 42 افعال گذرا و ناگذر - جملات دو جزئی ، سه جزئی و چهار جزئی جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 43: 43 نقشه راه یافتن اجزای جمله جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 44: 44 حالتهای خاص اجزای جمله-افعال با حرف اضافه مخصوص جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 45: 45 افعال ساده ، مرکب و پیشوندی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 46: 46 روش نقش پذیری برای تشخیص افعال ساده و مرکب جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 47: 47 روش سریع تشخیص افعال ساده و مرکب جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 48: 48 افعال کنایی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 49: 49 تستهای کلی اجزای جمله جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 50: 50 گروه اسمی - وابسته های پیشین جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 51: 51 گروه اسمی - وابسته های پسین جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 52: 52 یافتن هسته گروه اسمی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 53: 53 شاخص - ممیز جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 54: 54 تمرین و تست شاخص و ممیز و هسته یابی گروه اسمی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 55: 55 درجه بندی اجزای گروه اسمی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 56: 56 نقش گروه اسمی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 57: 57 وابسته معطوف جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 58: 58 یافتن وابسته های گروه اسمی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 59: 59 یافتن تعداد ترکیب های وصفی و اضافی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 60: 60 تستهای ترکیب اضافی و ترکیب وصفی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 61: 61 وابسته ی وابسته جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 62: 62 تستهای وابسته ی وابسته جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 63: 63 نمودار گروه اسمی جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 64: 64 انواع که جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 65: 65 انواع تا جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 66: 66 انواع مگر جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 67: 67 انواع هم جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 68: 68 انواع واو جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 69: 69 تستهای انواع واو جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 70: 70 انواع پسوند اک جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 71: 71 انواع را جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 72: 72 تستهای انواع را جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 73: 73 جملات از نظر معنا جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 74: 74 جملات ساده و غیر ساده و تستها جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 75: 75 حذف به قرینه جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 76: 76 مثالهای حذف به قرینه لفظی و معنوی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 77: 77 حذف نهاد جدا جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 78: 78 تستهای حذف به قرینه های لفظی و معنوی جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 79: 79 شیوه عادی و بلاغی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 80: 80 تستهای شیوه عادی و بلاغی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 81: 81 جهش ضمیر جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 82: 82 تستهای جهش ضمیر جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 83: 83 تحول معنایی و نوشتاری کلمات جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 84: 84 تستهای تحول معنایی و نوشتاری کلمات جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 85: 85 روابط و معانی مختلف کلمات جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 86: 86 تستهای روابط و معانی مختلف کلمات جلسه - تا رایگان 2000 تومان