در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
زبان فارسی کنکور » جمله » حل تمرین 1
خرید یکجای کل فصل ها با 19٪ تخفیف 25000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: واج ، تکواژ ، واژه جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 2: گروه اسمی جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 3: ساختمان واژه جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 4: جمله جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 5: ویرایش جلسه - تا رایگان 3000 تومان