در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی و آمار » تابع » تمرین 5 صفحه 75 کتاب درسی
خرید یکجای کل فصل ها با 29٪ تخفیف 22000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: عبارت های جبری جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 2: معادله درجه دوم جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 3: تابع جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 4: کار با داده های آماری جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 5: نمایش داده ها جلسه - تا رایگان 8000 تومان