در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی پیش تجربی » هندسه مختصاتی و منحنی های درجه دوم » دایره
خرید یکجای کل فصل ها با 40٪ تخفیف 18000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: احتمال جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 2: توابع و معادلات جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 3: مشتق توابع جلسه - تا رایگان 6500 تومان
فصل 4: کاربردهای مشتق جلسه - تا رایگان 6500 تومان
فصل 5: هندسه مختصاتی و منحنی های درجه دوم جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 6: انتگرال جلسه - تا رایگان 3000 تومان