در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
14 القای الکترومغناطیسی » 270 تستهای جامع القای الکترومغناطیسی » 06.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 25٪ تخفیف 18000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 269 درسنامه جامع القای الکترومغناطیسی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 270 تستهای جامع القای الکترومغناطیسی جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 3: 271 ضریب القاوری جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 4: 272 تستهای ضریب القاوری جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 5: 273 جریان متناوب جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 6: 274 تستهای جریان متناوب جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 7: 275 مبدل و نیروگاه جلسه - تا رایگان 2000 تومان