در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی دهم » تابع » تعیین دامنه و برد تابع از روی نمودار
خرید یکجای کل فصل ها با 68٪ تخفیف 38000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: مجموعه ، الگو و دنباله جلسه - تا رایگان 16000 تومان
فصل 2: مثلثات جلسه - تا رایگان 18000 تومان
فصل 3: توان های گویا و عبارات جبری جلسه - تا رایگان 18000 تومان
فصل 4: معادله و نامعادله جلسه - تا رایگان 18000 تومان
فصل 5: تابع جلسه - تا رایگان 16000 تومان
فصل 6: شمارش ، بدون شمردن جلسه - تا رایگان 16000 تومان
فصل 7: آمار و احتمال جلسه - تا رایگان 16000 تومان