در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
11 الکتریسیته ساکن » 213 درسنامه جامع الکتریسیته ساکن » 01.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 23٪ تخفیف 57000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 213 درسنامه جامع الکتریسیته ساکن ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 214 الکتروسکوپ ثبت‌نام رایگان
فصل 3: 215 تستهای الکتروسکوپ جلسه - تا رایگان 31000 تومان
فصل 4: 216 اثر همسان جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 5: 217 تعادل میدانی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 6: 218 تستهای تعادل میدانی جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 7: 219 جابجایی موثر جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 8: 220 تستهای جا به جایی موثر جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 9: 221 مقایسه چگالی های سطحی بار جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 10: 222 تستهای مقایسه چگالی های سطحی بار جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 11: 223 درسنامه جامع خازن جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 12: 224 تستهای خازن جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 13: 225 تاثیر دی الکتریک در خازن جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 14: 226 تستهای تاثیر دی الکتریک در خازن جلسه - تا رایگان 9000 تومان