در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
10 دما و گرما » 212 تستهای اعداد کاربردی در دما و گرما » 06.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 5٪ تخفیف 52000 31200 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 207 درسنامه جامع دما و گرما ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 208 تستهای دما و گرما ثبت‌نام رایگان
فصل 3: 209 انبساط غیر عادی آب جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 4: 210 تستهای انبساط جلسه - تا رایگان 13800 تومان 23000 تومان
فصل 5: 211 اعداد کاربردی در دما و گرما جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 6: 212 تستهای اعداد کاربردی در دما و گرما جلسه - تا رایگان 18000 تومان 30000 تومان