در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
09 ویژگیهای مواد » 194 تستهای سانتی متر جیوه » 01.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 16٪ تخفیف 46000 27600 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 178 درسنامه جامع ویژگی های مواد ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 179 تستهای ویژگی های مواد ثبت‌نام رایگان
فصل 3: 180 فشار پیمانه ای ثبت‌نام رایگان
فصل 4: 181 تستهای فشار پیمانه ای ثبت‌نام رایگان
فصل 5: 182 مفهوم عمق جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 6: 183 تستهای عمق جلسه - تا رایگان 1800 تومان 3000 تومان
فصل 7: 184 اختلاف عمق و فشار جلسه - تا رایگان 1200 تومان 2000 تومان
فصل 8: 185 فشار در جو جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 9: 186 تستهای فشار در جو جلسه - تا رایگان 1200 تومان 2000 تومان
فصل 10: 187 ظروف بد شکل جلسه - تا رایگان 1200 تومان 2000 تومان
فصل 11: 188 تستهای ظروف بد شکل جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 12: 189 اعداد کاربردی در فشار جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 13: 190 تستهای اعداد کاربردی در فشار جلسه - تا رایگان 3000 تومان 5000 تومان
فصل 14: 191 جا به جایی مایع در لوله یو شکل جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 15: 192 تستهای جابجایی مایع در لوله یو شکل جلسه - تا رایگان 4200 تومان 7000 تومان
فصل 16: 193 سانتی متر جیوه جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 17: 194 تستهای سانتی متر جیوه جلسه - تا رایگان 3000 تومان 5000 تومان
فصل 18: 195 بارو متر جلسه - تا رایگان 1200 تومان 2000 تومان
فصل 19: 196 تستهای بارو متر جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 20: 197 نیروی درون و برون جلسه - تا رایگان 1200 تومان 2000 تومان
فصل 21: 198 تستهای نیروی درون و برون جلسه - تا رایگان 1200 تومان 2000 تومان
فصل 22: 199 مانومتر جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 23: 200 تستهای مانومتر جلسه - تا رایگان 2400 تومان 4000 تومان
فصل 24: 201 جهت گیری نیرو جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 25: 202 تستهای جهت گیری نیرو جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 26: 203 نیروی شناوری جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 27: 204 تستهای نیروی شناوری جلسه - تا رایگان 2400 تومان 4000 تومان
فصل 28: 205 اصل برنولی جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 29: 206 تستهای اصل برنولی جلسه - تا رایگان 1800 تومان 3000 تومان