در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
05 موج » 98 قانونهای شکست نور » 01.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 37٪ تخفیف 85000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 100 تیغه متوازی السطوح ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 101 تستهای تیغه متوازی السطوح جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 3: 102 برخورد نور با کره جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 4: 103 سراب جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 5: 104 رابطه ضریب شکست با طول موج جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 6: 105 تستهای تکمیلی شکست جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 7: 106 پاشندگی نور جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 8: 107 عمق حقیقی و ظاهری جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 9: 108 پراش ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 10: 109 تستهای پراش ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 11: 110 تداخل امواج ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 12: 111 تستهای تداخل امواج ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 13: 112 تداخل امواج در دو بعد ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 14: 113 تستهای تداخل امواج در دو بعد ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 15: 114 تداخل امواج در یک بعد ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 16: 115 امواج ایستاده در دو بعد و آزمایش یانگ ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 17: 116 تستهای آزمایش یانگ ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 18: 117 آزمایش یانگ در مایع ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 19: 118 امواج ایستاده در یک بعد ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 20: 119 تستهای امواج ایستاده در یک بعد ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 21: 120 ریسمان مرتعش ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 22: 121 تستهای ریسمان مرتعش ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 16000 تومان
فصل 23: 122 لوله های صوتی ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 24: 62 معرفی موج جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 25: 63 تستهای مفاهیم موج جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 26: 64 پیوند برادری جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 27: 65 تستهای پیوند برادری جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 28: 66 انتشار موج در ریسمان جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 29: 67 تستهای انتشار موج جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 30: 68 مفهوم نقش موج جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 31: 69 تستهای نقش موج جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 32: 70 اختلاف فاز بین دو نقطه معین جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 33: 71 تستهای اختلاف فاز بین دو نقطه معین جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 34: 72 انرژی موج جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 35: 73 موجهای الکترومغناطیسی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 36: 74 تستهای موجهای الکترومغناطیسی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 37: 75 طیف امواج الکترومغناطیس جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 38: 76 تستهای طیف امواج الکترومغناطیس جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 39: 77 معرفی صوت جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 40: 78 تستهای صوت جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 41: 79 شدت صوت جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 42: 80 تستهای شدت صوت جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 43: 81 تراز شدت صوت جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 44: 82 تستهای تراز شدت صوت جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 45: 83 تراز شدت نسبی صوت جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 46: 84 تستهای تراز شدت نسبی صوت جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 47: 85 اثر دوپلر جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 48: 86 تستهای اثر دوپلر جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 49: 87 اثر دوپلر در امواج الکترومغناطیس جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 50: 88 بازتاب از مانع سخت و نرم جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 51: 89 قانونهای بازتاب نور جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 52: 90 تستهای قانونهای بازتاب نور جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 53: 91 دوران آینه های تخت جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 54: 92 میدان دید جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 55: 93 تستهای میدان دید جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 56: 94 بازتاب از دو آینه جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 57: 95 تستهای بازتاب از دو آینه جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 58: 96 شکست موج جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 59: 97 تستهای شکست موج جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 60: 98 قانونهای شکست نور جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 61: 99 تستهای شکست نور جلسه - تا رایگان 4000 تومان