در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
04 نوسان » 47 تستهای معادلات مکان-زمان و سرعت-زمان » 01.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 21٪ تخفیف 53000 31800 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 43 مثلثات کاربردی در نوسان ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 44 مفاهیم اولیه نوسان ثبت‌نام رایگان
فصل 3: 45 تستهای مفاهیم نوسان ثبت‌نام رایگان
فصل 4: 46 معادلات مکان زمان و سرعت زمان جلسه - تا رایگان 1200 تومان 2000 تومان
فصل 5: 47 تستهای معادلات مکان-زمان و سرعت-زمان جلسه - تا رایگان 3000 تومان 5000 تومان
فصل 6: 48 جرم و فنر-آونگ جلسه - تا رایگان 1200 تومان 2000 تومان
فصل 7: 49 درسنامه انرژی و تکمیل الگوی نوسان جلسه - تا رایگان 1800 تومان 3000 تومان
فصل 8: 50 تستهای انرژی نوسانگر جلسه - تا رایگان 9000 تومان 15000 تومان
فصل 9: 51 تستهای تکمیلی نوسان جلسه - تا رایگان 6000 تومان 10000 تومان
فصل 10: 52 به هم بستن فنر ها جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 11: 53 تستهای به هم بستن فنرها جلسه - تا رایگان 3000 تومان 5000 تومان
فصل 12: 54 کمترین و بیشترین جابجایی جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 13: 55 تستهای کمترین و بیشترین جابجایی جلسه - تا رایگان 1800 تومان 3000 تومان
فصل 14: 56 رابطه مستقل از زمان جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 15: 57 تستهای مستقل از زمان جلسه - تا رایگان 2400 تومان 4000 تومان
فصل 16: 58 نوسان در فنر قائم جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 17: 59 تستهای نوسان در فنر قائم جلسه - تا رایگان 7200 تومان 12000 تومان
فصل 18: 60 تشدید جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان
فصل 19: 61 تستهای تشدید جلسه - تا رایگان 600 تومان 1000 تومان