در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
02 دینامیک » 12 تستهای مفاهیم دینامیک » 05.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 32٪ تخفیف 110000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 11 درسنامه جامع دینامیک ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 12 تستهای مفاهیم دینامیک جلسه - تا رایگان 23000 تومان
فصل 3: 13 آسانسور جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 4: 14 تستهای آسانسور جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 5: 15 معرفی نیروها جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 6: 16 درسنامه تکمیلی اصطکاک جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 7: 17 تستهای اصطکاک جلسه - تا رایگان 19000 تومان
فصل 8: 18 نیروی واکنش سطح جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 9: 19 تستهای نیروی واکنش سطح جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 10: 20 درسنامه تکانه و ضربه جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 11: 21 تستهای تکانه و ضربه جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 12: 22 درسنامه تعادل جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 13: 23 تستهای تعادل جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 14: 24 قضیه سینوسها در تعادل جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 15: 25 تستهای تکمیلی تعادل جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 16: 26 سینماتیک حرکت دایره ای ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 17: 27 تستهای سینماتیک حرکت دایره ای ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 18: 28 سطح زیر نمودار سرعت زمان دایره ای ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 19: 29 تستهای سطح زیر نمودار سرعت زمان دایره ای ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 20: 30 چرخ دنده ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 21: 31 درسنامه نیروی مرکز گرا ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 22: 32 تستهای نیروی مرکز گرا ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 23: 33 درسنامه تکمیلی نیروی مرکز گرا ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 24: 34 تستهای تکمیلی نیروی مرکز گرا ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 25: 35 قطار وحشت ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 26: 36 تستهای قطار وحشت ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 27: 37 ماهواره ها ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 28: 38 تستهای ماهواره ها ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 29: 39 چرخش بار در میدان مغناطیسی ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 30: 40 تستهای چرخش بار در میدان مغناطیسی ویژه رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 2000 تومان