در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
منطق سوم » درس ششم: جایگاه قضیه در استدلال » سوالات تشریحی
خرید یکجای کل فصل ها با 46٪ تخفیف 25000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: درس اوّل: انسان و تفکر جلسه - تا رایگان 2500 تومان
فصل 2: درس دوم: چگونه تعریف می کنیم؟ جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 3: درس سوم: تعریف و دنیای مفاهیم جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 4: درس چهارم: اقسام ذاتی و عرضی (کلیات پنجگانه) جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 5: درس پنجم: اقسام تعریف ثبت‌نام رایگان
فصل 6: درس ششم: جایگاه قضیه در استدلال جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 7: درس هفتم: اقسام قضایای حملی و شرطی جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 8: نمونه سوالات پایان ترم اول ثبت‌نام رایگان
فصل 9: درس هشتم: احکام قضایای حملی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 10: درس نهم: استدلال(ترکیب قانون مند قضایا) جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 11: درس دهم: اقسام قیاس جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 12: درس یازدهم: ارزش قیاس جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 13: درس دوازدهم: محتوای استدلال (ماده) جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 14: درس سیزدهم: مغالطه جلسه - تا رایگان 3000 تومان