در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک ۳ (کات) » ترمودینامیک » ماشین های گرمایی
ثبت‌نام رایگان در درس
سایر جلسات
فصل 1: ترمودینامیک ثبت‌نام رایگان
فصل 2: الکتریسیته ساکن ثبت‌نام رایگان
فصل 3: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ثبت‌نام رایگان
فصل 4: مغناطیس ثبت‌نام رایگان
فصل 5: القای الکترومغناطیسی ثبت‌نام رایگان