در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
02 قواعد » 36 معتلات و طریقه استفاده از نکات آن در فعل » 03 قسمت سوم.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 39٪ تخفیف 347000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 29 زمان فعل مضارع و انواع ماضی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 30 انواع لام جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 3: 31 زمان فعل ( امر ، نفی ، نهی ) و صیغه افعال جلسه - تا رایگان 26000 تومان
فصل 4: 32 بابهای ثلاثی مزید و نکات آن جلسه - تا رایگان 25000 تومان
فصل 5: 33 لازم و متعدی جلسه - تا رایگان 35000 تومان
فصل 6: 34 معلوم و مجهول جلسه - تا رایگان 18000 تومان
فصل 7: 35 تکنیکهای حل معلوم و مجهول جلسه - تا رایگان 40000 تومان
فصل 8: 36 معتلات و طریقه استفاده از نکات آن در فعل جلسه - تا رایگان 25000 تومان
فصل 9: 37 اسم از لحاظ جنس جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 10: 38 اسم از لحاظ تعداد جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 11: 39 معرفه و نکره جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 12: 40 انواع من و ما جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 13: 41 جامد و مشتق جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 14: 42 تکنیکهای حل تحلیل صرفی فعل جلسه - تا رایگان 21000 تومان
فصل 15: 43 تکنیکهای حل تحلیل الصرفی جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 16: 44 آشنائی با اعراب و و علامتهای اعراب جلسه - تا رایگان 40000 تومان
فصل 17: 45 اعراب فعل مضارع جلسه - تا رایگان 20000 تومان
فصل 18: 46 طریقه حل شکل جلسه - تا رایگان 50000 تومان
فصل 19: 47 طریقه حل شکل ( عین خطا ) جلسه - تا رایگان 19000 تومان
فصل 20: 48 نواسخ ( افعال ناقصه - حروف مشبه بالفعل - لای نفی جنس ) جلسه - تا رایگان 30000 تومان
فصل 21: 49 مفعول مطلق جلسه - تا رایگان 43000 تومان
فصل 22: 50 حال جلسه - تا رایگان 32000 تومان
فصل 23: 51 تستهای حال جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 24: 52 مستثنی جلسه - تا رایگان 25000 تومان
فصل 25: 53 جمله وصفیه ( نعت جمله ) جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 26: 54 درک مطلب جلسه - تا رایگان 37000 تومان