در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
01 ترجمه » 03 ترجمه ماضی استمراری،بعید،لم لما » 01 قسمت اول.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 41٪ تخفیف 173000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 ترجمه معانی فعل و مصدر ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 ترجمه جمله اسمیه و فعلیه جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 3: 03 ترجمه ماضی استمراری،بعید،لم لما جلسه - تا رایگان 16000 تومان
فصل 4: 04 ترجمه-معلوم و مجهول جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 5: 05 ترجمه-مضارع و منصوب جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 6: 06 ترجمه-جملات شرطی جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 7: 07 ترجمه-ضمیر جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 8: 08 ترجمه اسم موصول جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 9: 09 تست جمع بندی فعل و ضمیر جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 10: 10 ترجمه اسم اشاره جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 11: 11 ترجمه ترکیب وصفی و اضافی و معرفه،نکره بودن آنها جلسه - تا رایگان 18000 تومان
فصل 12: 12 ترجمه ادغام ترکیب وصفی و اضافی جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 13: 13 ترجمه جمله حصریه جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 14: 14 ترجمه نکات ابتدایی جمله (خبر مقدم) جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 15: 15 ترجمه لای نفی جنس جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 16: 16 ترجمه جمع بندی اسم اشاره-ترکیب وصفی و اضافی -خبرمقدم-جماتت حصریه جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 17: 17 ترجمه نواسخ(حروف مشبه الفعل) جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 18: 18 ترجمه اعداد جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 19: 19 ترجمه کل،کل من،احد احدی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 20: 20 ترجمه فارسی به عربی جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 21: 21 ترجمه مفعول مطلق جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 22: 22 ترجمه حال جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 23: 23 ترجمه تمیز جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 24: 24 ترجمه تست های 4به4 (عین صحیح والخطا) جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 25: 25 جمع بندی کامل ترجمه،قسمت اول جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 26: 26 جمع بندی کامل ترجمه جلسه - تا رایگان 27000 تومان
فصل 27: 27 ترجمه اعداد جلسه - تا رایگان 35000 تومان
فصل 28: 28 ترجمه ساعت و محاسبات ریاضی جلسه - تا رایگان 15000 تومان