در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
عربی دهم » اَلدَّرْسُ الثّاني » تمرین هفتم
خرید یکجای کل فصل ها با 62٪ تخفیف 30000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: اَلدَّرْسُ الَْاوَّلُ جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 2: اَلدَّرْسُ الثّاني جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 3: اَلدَّرْسُ الثّالِثُ جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 4: اَلدَّرْسُ الرّابِعُ جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 5: اَلدَّرْسُ الْخامِسُ جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 6: اَلدَّرْسُ السّادِسُ جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 7: اَلدَّرْسُ السّابِعُ جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 8: اَلدَّرْسُ الثّامِنُ جلسه - تا رایگان 10000 تومان