در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی ۹ (کات) » توان و ریشه » جمع و تفریق رادیکال ها
خرید یکجای کل فصل ها با 31٪ تخفیف 19000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: مجموعه ها جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 2: عددهای حقیقی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 4: توان و ریشه جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 5: عبارت های جبری جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 6: خط و معادله های خطی جلسه - تا رایگان 3500 تومان
فصل 7: عبارت های گویا جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 8: حجم و مساحت جلسه - تا رایگان 3000 تومان