در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
علوم ۹ (کات) » گوناگونی جانداران » قسمت دوم
خرید یکجای کل فصل ها با 29٪ تخفیف 10000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: رفتار اتم ها با یکدیگر جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 3: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 4: حرکت چیست جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 5: نیرو جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 6: فشار و آثار آن جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 7: ماشین ها جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 8: زمین ساخت ورقه ای جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 9: آثاری از گذشته زمین جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 10: نگاهی به فضا جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 11: گوناگونی جانداران جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 12: دنیای گیاهان جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 13: جانوران بی مهره جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 14: جانوران مهره دار جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 15: باهم زیستن جلسه - تا رایگان 1000 تومان