در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
تاریخ ادبیات » شفیعی کدکنی » 01 قسمت اول.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 59٪ تخفیف 120000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: آندره ژِید ثبت‌نام رایگان
فصل 2: ابتهاج جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 3: ابوالسحاق نیشابوری جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 4: احمد عربلو جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 5: اخلاق محسنی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 6: ادبیات انقلاب جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 7: ادبیات حماسی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 8: ادبیات داستانی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 9: ادبیات غنایی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 10: اقبال لاهوری جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 11: باخ جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 12: باذل مشهدی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 13: باکنر تراویک جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 14: بدیع زمان فروزانفر جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 15: بزرگان ادبیات جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 16: بهجت تبریزی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 17: بیهقی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 18: تاگور جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 19: تستهای سال دهم جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 20: تستهای سال دوازدهم جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 21: تستهای سال یازدهم جلسه - تا رایگان 22000 تومان
فصل 22: جامی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 23: جبران خلیل جبران جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 24: جلال آل احمد جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 25: جلال متینی جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 26: جمال زاده جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 27: جمال میر صادقی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 28: جمع اشعار جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 29: حافظ جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 30: حسب حال جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 31: حسنعلی محمدی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 32: خانلری جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 33: خواجه عبدالله انصاری جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 34: دهخدا جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 35: دهلوی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 36: دوده جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 37: دکتر پاریزی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 38: رازی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 39: رباعی سرایان مشهور جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 40: رسول پرویزی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 41: رضا امیرخانی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 42: رهی معیری جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 43: زیبا النسا جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 44: زید طوسی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 45: سعدی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 46: سلمان هراتی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 47: سنگری جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 48: سهراب سپهری جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 49: سهروردی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 50: سپیده کاشانی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 51: سیاوش کسرایی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 52: سید حسن حسینی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 53: سید مهدی شجاعی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 54: سیروس شمیسا جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 55: سیف فرغانی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 56: شاهرخی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 57: شاهنامه فردوسی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 58: شریعتی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 59: شفیعی کدکنی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 60: شمس الدین لاهیجی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 61: شکسپیر جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 62: ضیادالدین ترابی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 63: طاهره صفارزاده جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 64: ظهیری سمرقندی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 65: عباس علی وفایی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 66: عبدالحسین وجدانی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 67: عطار نیشابوری جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 68: علی اسفندیاری جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 69: علیرضا قزوه جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 70: عنصرالمعالی کیکاووس جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 71: عیسی لطف آبادی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 72: عین القضات همدانی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 73: غالی شکری جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 74: غلامحسین یوسفی جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 75: فخرالدین عراقی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 76: فخرالدین علی صفی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 77: فخرالدین گرگانی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 78: فرانسوا کوپه جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 79: فرهنگ بزرگ سخن جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 80: فریدون مشیری جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 81: فیریدریش شیللر جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 82: فیض کاشانی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 83: قیصر امین پور جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 84: مجد خوافی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 85: محتشم کاشانی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 86: محقق زاده جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 87: محمد اشتهاردی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 88: محمد بهمن بیگی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 89: محمد تقی بهار جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 90: محمد عوفی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 91: محمد قهرمان جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 92: محمدبن منور جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 93: محمدرضا رحمانی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 94: محمدرضا سنگری جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 95: محمدعلی ندوشن جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 96: مرتضی آوینی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 97: مرتضی اسفندقه جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 98: مصطفی خراسانی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 99: معصومه آباد جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 100: منصور فسایی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 101: مهدی اخوان ثالث جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 102: مهدی حمیدی شیرازی جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 103: موسوی گرمارودی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 104: مولانا1 جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 105: مولانا2 جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 106: نادر ابراهیمی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 107: ناصرخسرو جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 108: نزار قبانی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 109: نصرالله منشی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 110: نظام الملک توسی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 111: نظام وفا جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 112: نظامی گنجوی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 113: واعظی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 114: وحشی بافقی جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 115: ویکتورهوگو جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 116: پابلو نرودا جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 117: پروین اعتصامی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 118: کامور بخشایش جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 119: کتاب زادالمعاد جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 120: گوته جلسه - تا رایگان 4000 تومان