در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
01 مسایل شیمی » 03 مول ضرب در ظرفیت » 01.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 31٪ تخفیف 252000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 فرمول شیروانی محاسبه فوق سریع مول ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 مول تقسیم بر ضریب a-x جلسه - تا رایگان 17000 تومان
فصل 3: 03 مول ضرب در ظرفیت جلسه - تا رایگان 16000 تومان
فصل 4: 04 نمودار شناسی مول - زمان و غلظت زمان جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 5: 05 تست استوکیومتری جلسه - تا رایگان 39000 تومان
فصل 6: 06 مسائل محلولها جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 7: 07 مسائل معادلات انحلال پذیر جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 8: 08 مسائل واکنش محلولها و تست جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 9: 09 مسائل گرما جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 10: 10 تست گرما جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 11: 11 مسائل سینتیک جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 12: 12 تمرین و تست سینتیک جلسه - تا رایگان 19000 تومان
فصل 13: 13 مسائل تعادل جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 14: 14 تست تعادل جلسه - تا رایگان 39000 تومان
فصل 15: 15 اسید باز میدان PH جلسه - تا رایگان 16000 تومان
فصل 16: 16 اسید باز KA جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 17: 17 اسید باز خنثی شدن جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 18: 18 اسید باز تمرین و تست جلسه - تا رایگان 27000 تومان
فصل 19: 19 مسائل الکتروشیمی جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 20: 20 تست الکتروشیمی جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 21: 21 مسائل پلیمریزاسیون افزایشی جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 22: 22 تست پلیمریزاسیون افزایشی جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 23: 23 مسائل پلیمریزاسیون تراکمی جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 24: 24 تست پلیمریزاسیون تراکمی جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 25: 25 مسائل آزاد جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 26: 26 مسائل جرم اتمی میانگین جلسه - تا رایگان 11000 تومان