در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
گیاهی » 1440 پاسخهای گیاهی به محرک ها - پاسخ دفاعی گیاهی در برابر عوامل هجومی » 03.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 31٪ تخفیف 247000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 0101 لان و دیواره - دیواره سازی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 0102 لان و دیواره - لان مدل اول جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 3: 0103 لان و دیواره - لان مدل دوم جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 4: 0104 لان و دیواره - تستهای دیواره و لان جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 5: 0205 بافتهای گیاهی - مقدمه بافتهای گیاهی جلسه - تا رایگان 16000 تومان
فصل 6: 0206 بافتهای گیاهی - بافتهای گیاهی جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 7: 0207 بافتهای گیاهی - تستهای بافتهای گیاهی جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 8: 0308 ساختارهای نخستین - ساختارهای نخستین ریشه جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 9: 0309 ساختارهای نخستین - ساختارهای نخستین ساقه جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 10: 0310 ساختارهای نخستین - تستهای ساختارهای نخستین جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 11: 0411 ساختارهای پسین - ساختارهای پسین جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 12: 0412 ساختارهای پسین - تستهای ساختارهای پسین جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 13: 0513 تغذیه گیاهان و جانداران موثر در آن - تغذیه گیاهان و جانداران موثر در آن جلسه - تا رایگان 19000 تومان
فصل 14: 0514 تغذیه گیاهان و جانداران موثر در آن - تستهای تغذیه گیاهان و جانداران موثر در آن جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 15: 0615 انتقال مواد در گیاهان - انتقال مواد در گیاهان جلسه - تا رایگان 21000 تومان
فصل 16: 0616 انتقال مواد در گیاهان - نگهبان روزنه و باز و بسته شدن آن جلسه - تا رایگان 20000 تومان
فصل 17: 0617 انتقال مواد در گیاهان - تستهای انتقال مواد در گیاهان جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 18: 0718 تولید مثل غیر جنسی - تولید مثل غیر جنسی با استفاده از ریشه ، برگ و ساقه جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 19: 0719 تولید مثل غیر جنسی - تولید مثل غیر جنسی با استفاده از ساقه تخصیص یافته جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 20: 0720 تولید مثل غیر جنسی - فناوری و تکثیر گیاهان جلسه - تا رایگان 16000 تومان
فصل 21: 0721 تولید مثل غیر جنسی - تستهای تولید مثل غیر جنسی جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 22: 0822 تولید مثل جنسی نهاندانگان - تولید مثل جنسی نهاندانگان جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 23: 0823 تولید مثل جنسی نهاندانگان - تستهای تولید مثل جنسی نهاندانگان جلسه - تا رایگان 18000 تومان
فصل 24: 0924 تکامل دانه در نهاندانگان - تکامل دانه در نهاندانگان جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 25: 0925 تکامل دانه در نهاندانگان - تستهای تکامل دانه در نهاندانگان جلسه - تا رایگان 18000 تومان
فصل 26: 1026 رویش دانه در نهاندانگان - رویش دانه در نهاندانگان جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 27: 1027 رویش دانه در نهاندانگان - تستهای رویش دانه در نهاندانگان جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 28: 1128 انواع میوه - انواع میوه جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 29: 1129 انواع میوه - تست های انواع میوه جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 30: 1230 طول عمر گیاهان - طول عمر گیاهان جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 31: 1231 طول عمر گیاهان - تستهای فصل 8 زیست یازدهم جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 32: 1332 هورمونهای گیاهی - اکسین جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 33: 1333 هورمونهای گیاهی - سیتوکینین جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 34: 1334 هورمونهای گیاهی - جیبرلین جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 35: 1335 هورمونهای گیاهی - اتیلن جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 36: 1336 هورمونهای گیاهی - آبسیزیک اسید جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 37: 1337 هورمونهای گیاهی - سالسیلیک اسید جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 38: 1438 پاسخهای گیاهی به محرک ها - پاسخ گیاه به دما و نور جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 39: 1439 پاسخهای گیاهی به محرک ها - پاسخ گیاه به گرانش و تماس جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 40: 1440 پاسخهای گیاهی به محرک ها - پاسخ دفاعی گیاهی در برابر عوامل هجومی جلسه - تا رایگان 14000 تومان