در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
هندسه ۱ (کات) » تشابه » مثال از تناسب و تشابه ۱
ثبت‌نام رایگان در درس
سایر جلسات
فصل 1: هندسه و استدلال ثبت‌نام رایگان
فصل 2: مساحت و قضیه فیثاغورس ثبت‌نام رایگان
فصل 3: تشابه ثبت‌نام رایگان
فصل 4: شکل های فضایی ثبت‌نام رایگان