در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
عربی پیش انسانی » الدرس الأوّل : أقسام الكلمة » معرفی درس اول
خرید یکجای کل فصل ها با 52٪ تخفیف 15000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: الدرس الأوّل : أقسام الكلمة جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 2: الدرس الثاني : الجامد و المشتق جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 3: الدرس الثالث : اَلمعرفةُ و النكرة جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 4: الدرس الرابع : المُعربُ و المبني جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 5: الدرس الخامس : إعرابُ الفعلِ المضارع جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 6: الدرس السادس : اَلنواسخ جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 7: الدرس السابع : اَلمفاعیل جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 8: الدرس الثامن : اَلحال - اَلتمییز جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 9: الدرس التاسع : اَلاستثناء - اَلمنادى جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 10: الدرس العاشر : اَلمضاعف و المهموز جلسه - تا رایگان 2000 تومان