در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
شیمی پیش » سینتیک شیمیایی » حل تست از سرعت متوسط واکنش (۴)
خرید یکجای کل فصل ها با 17٪ تخفیف 20000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: سینتیک شیمیایی جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 2: تعادل های شیمیایی جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 3: اسید ها و باز ها جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 4: الکتروشیمی جلسه - تا رایگان 6000 تومان