در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
علوم ۷ (رایادرس) » سفره غذا » تغذیه
خرید یکجای کل فصل ها با 15٪ تخفیف 35000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: تجربه و تفکر ثبت‌نام رایگان
فصل 2: اندازه گیری در علوم و ابزار های آن ثبت‌نام رایگان
فصل 3: اتم ها ، الفبای مواد جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 4: مواد پیرامون ما جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 5: از معدن تا خانه جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 6: سفر آب روی زمین جلسه - تا رایگان 3500 تومان
فصل 7: سفر آب درون زمین جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 8: انرژی و تبدیل های آن جلسه - تا رایگان 3500 تومان
فصل 9: منابع انرژی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 10: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 11: سلول و سازمان بندی آن جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 12: سفره سلامت جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 13: سفره غذا جلسه - تا رایگان 3500 تومان
فصل 14: گردش مواد جلسه - تا رایگان 3500 تومان
فصل 15: تبادل با محیط جلسه - تا رایگان 3000 تومان