در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
انسانی » 100 گوش و تعادل » 01 قسمت اول.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 33٪ تخفیف 793000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 از اتم تا سلول ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 مونومر،پلی مر،سنتز و هیدرولیز جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 3: 03 مونو،دی والیگوساکارید جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 4: 04 پلی ساکارید جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 5: 05 اسید چرپ و تری گلیسرید جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 6: 06 فسفولیپید جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 7: 07 کلسترول جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 8: 08 موم ها جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 9: 09 شناخت دنا جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 10: 10 شناخت رنا جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 11: 100 گوش و تعادل جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 12: 101 بویایی و چشایی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 13: 102 عوامل تاثیر گذار بر استخوان جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 14: 103 پیک های شیمیایی و مقایسه آنها جلسه - تا رایگان 16000 تومان
فصل 15: 104 هورمون های تیروئیدی و پارا تیروئیدی جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 16: 105 هورمون های رشد،اکسی توسین و فوق کلیه جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 17: 106 هورمون های جنسی جلسه - تا رایگان 17000 تومان
فصل 18: 107 پانکراس و دیابت جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 19: 108 بیماریها و خط اول دفاع جلسه - تا رایگان 17000 تومان
فصل 20: 109 یاخته دندریتی ، پرفورین و پروتئین دفاعی جلسه - تا رایگان 18000 تومان
فصل 21: 11 پروتین و ساختار آن جلسه - تا رایگان 26000 تومان
فصل 22: 110 دفاع اختصاصی جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 23: 111 ایمنی فعال و غیر فعال جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 24: 112 دستگاه تولید مثل مرد جلسه - تا رایگان 25000 تومان
فصل 25: 113 دستگاه تولید مثل زن جلسه - تا رایگان 22000 تومان
فصل 26: 114 تخمک زایی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 27: 115 از القاح تا بلاستوسیست جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 28: 116 کریون،آمنیون و جفت جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 29: 117 دوقولوها جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 30: 118 مبانی ژنتیک جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 31: 119 انواع تقسیم جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 32: 12 آنزیمها جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 33: 120 اینترفاز و میتوز جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 34: 121 سرطان جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 35: 122 میوز یک و دو جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 36: 123 مقایسه میتوز و میوز جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 37: 124 مقایسه فرد بالغ و نا بالغ در ژنتیک جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 38: 125 صفت تک ژنی و چند ژنی جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 39: 126 مفاهیم و مسائل گروه خونی جلسه - تا رایگان 24000 تومان
فصل 40: 127 مفاهیم و مسائل بیماری ها جلسه - تا رایگان 28000 تومان
فصل 41: 128 ژنتیک و رنگ ذرت جلسه - تا رایگان 25000 تومان
فصل 42: 129 جهش کوچک و بزرگ جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 43: 13 ای تی پی و انرژی ها در یاخته جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 44: 130 رانش جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 45: 131 شارش جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 46: 132 مالاریا و برتری ناخالص ها جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 47: 133 گونه زایی ها جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 48: 134 زیست فناوری و تکثیر ژن جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 49: 135 انتقال ژن به گیاه و باکتری جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 50: 136 مهندسی ژنتیک و واکسن جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 51: 137 مهندسی پروتئین جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 52: 14 غشا یاخته جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 53: 15 عبور مواد از غشا جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 54: 16 پرتوین های غشا جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 55: 17 مینیون ها و هم انتقالی گلوکز جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 56: 18 تست های غشا و عبور مواد از آن جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 57: 19 اسکلت سلولی و انواع شکل غشا جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 58: 20 هسته جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 59: 21 از دنا تا کروموزوم جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 60: 22 هاپلوئید ، دیپلوئید و تریپلوئید جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 61: 23 همانندسازی دنا جلسه - تا رایگان 20000 تومان
فصل 62: 24 رونویسی جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 63: 25 انواع رنا و پیرایش آن جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 64: 26 عملکرد انواع رنا جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 65: 27 شدت و میزان رونویسی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 66: 28 رونویسی در باکتری جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 67: 29 ریبوزوم و ترجمه جلسه - تا رایگان 20000 تومان
فصل 68: 30 سرنوشت پروتین ها جلسه - تا رایگان 17000 تومان
فصل 69: 31 شدت و مقدار پروتین سازی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 70: 32 سانتریول جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 71: 33 تاژک و مژک جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 72: 34 واکوئل جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 73: 35 باکتری و پلازمید جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 74: 36 شبکه اندوپلاسمی و گلژی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 75: 37 لیزوزوم جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 76: 38 میتوکندری جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 77: 39 داستانهای گلوکز جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 78: 40 کلروپلاست جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 79: 41 پوششی غده ای جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 80: 42 شناخت نورون جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 81: 43 شناخت نوروگلیا جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 82: 44 معرفی هورمون های تیروئیدی و پاراتیروئیدی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 83: 45 معرفی هورمونهای پانکراس جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 84: 46 معرفی هورمونهای فوق کلیه جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 85: 47 لایه های لوله گوارش،پوست،رگ و قلب جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 86: 48 معرفی رابطه قلب با اندامها جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 87: 49 مقایسه پروکاریوت و یوکاریوت جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 88: 50 انواع روشهای تولید ای تی پی جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 89: 51 ساختار شناسی شکل های انرژی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 90: 52 گلیکولیز جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 91: 53 اکسایش پیرووات جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 92: 54 کرپس جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 93: 55 زنجیره انتقال الکترون جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 94: 56 تخمیر و رادیکال های آزاد جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 95: 57 انواع بافت پوششی جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 96: 58 انواع بافت پیوندی جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 97: 59 انواع بافت ماهیچه ای و انقباض آن جلسه - تا رایگان 34000 تومان
فصل 98: 60 پتانسیل آرامش و عمل جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 99: 61 انتقال پیام عصبی جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 100: 62 اناتومی اندام های گوارشی جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 101: 63 لایه های لوله گوارش جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 102: 64 لایه شناسی دقیق معده جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 103: 65 معرفی پرز و ریز پرز جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 104: 66 عملکرد دستگاه گوارش جلسه - تا رایگان 20000 تومان
فصل 105: 67 جذب مواد در روده جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 106: 68 بیماری های گوارشی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 107: 69 بخش هادی و مبادله ای دستگاه تنفس جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 108: 70 گلبول قرمز از تولد تا پس از مرگ جلسه - تا رایگان 23000 تومان
فصل 109: 71 دم و بازدم،جنب و کنترل تنفس جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 110: 72 بلع،سرفه،عطسه و استفراغ جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 111: 73 انواع هواهای تنفسی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 112: 74 لایه های قلب جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 113: 75 کرونر،دریچه ها و باف گره ای قلب جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 114: 76 نوارقلب به روش 6170 جلسه - تا رایگان 21000 تومان
فصل 115: 77 رگها جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 116: 78 دریچه ها و استثناها جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 117: 79 استثناهای مویرگی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 118: 80 تبادل مواد بین خون و بافت جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 119: 81 رابطه دستگاه عصبی با قلب جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 120: 82 فیل آودی سوار و گلبول های سفید جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 121: 83 انعقاد خون جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 122: 84 مواد دفعی نیتروژن دار جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 123: 85 کلیه و رگ های آن جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 124: 86 بومن و پدوسیت ها جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 125: 87 نفرون،تراوش،ترشح و بازجذب جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 126: 88 عوامل افزایش دهنده و کاهش دهنده حجم ادرار جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 127: 89 تخلیه ادرار جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 128: 90 مغز و نخاع و محافظت از آن جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 129: 91 اجزای مغز و هورمون رشد جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 130: 92 مینیونها و عملکرد اجزا مغز جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 131: 93 مغز گوسفند وماهی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 132: 94 انعکاس،سمپاتیک و پاراسمپاتیک جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 133: 95 انواع گیرنده ها جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 134: 96 بینایی جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 135: 97 کیاسمای بینایی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 136: 98 بیماری های چشم جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 137: 99 گوش و شنوای جلسه - تا رایگان 18000 تومان