در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
1201 دوازدهم درس اول » 08 تست لغات درس1 دوازدهم » 02 قسمت دوم.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 31٪ تخفیف 105000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 جملات مجهول درس1 دوازدهم ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 دنباله سوالی درس1 دوازدهم جلسه - تا رایگان 19000 تومان
فصل 3: 03 جملات مرکب درس1 دوازدهم جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 4: 04 تست جامع درس1 دوازدهم جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 5: 05 واژگان درس1 دوازدهم01 جلسه - تا رایگان 29000 تومان
فصل 6: 06 واژگان درس1 دوازدهم02 جلسه - تا رایگان 35000 تومان
فصل 7: 07 واژگان درس1 دوازدهم03 جلسه - تا رایگان 27000 تومان
فصل 8: 08 تست لغات درس1 دوازدهم جلسه - تا رایگان 25000 تومان