در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
13 مجموعه و بازه » 03 عضویت و زیر مجموعه » 02.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 0٪ تخفیف 28000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 جبر مجموعه ها ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 اصل شمول و عدم شمول جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 3: 03 عضویت و زیر مجموعه جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 4: 04 مجموعه های متناهی و نا متناهی جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 5: 05 تستهای مربوط به قوانین جبر مجموعه ها جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 6: 06 مجموعه به صورت بازه جلسه - تا رایگان 4000 تومان