در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
12 مشتق » 08 مشتق در نقطه ( عادی ) » 02.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 32٪ تخفیف 187000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 شیب شناسی و تانژانت آلفا ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 مفهوم نموداری مشتق در نقطه جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 3: 03 مفهوم مشتق راست و چپ جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 4: 04 مشتق پذیری در نقاط ابتدا و انتها جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 5: 05 تعریف ریاضی مشتق جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 6: 06 مشتق گیری یک لایه ای جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 7: 07 مشتق گیری چند لایه ای جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 8: 08 مشتق در نقطه ( عادی ) جلسه - تا رایگان 21000 تومان
فصل 9: 09 مشتق در ریشه جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 10: 10 مشتق پذیری توابع چند ضابطه ای جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 11: 11 معادله خط مماس و قائم جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 12: 12 آهنگ تغییرات جلسه - تا رایگان 20000 تومان
فصل 13: 13 نقاط بحرانی جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 14: 14 نقاط اکسترمم نسبی جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 15: 15 نقاط اکسترمم مطلق جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 16: 16 نقطه عطف جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 17: 17 نمودار شناسی توابع چند جمله ای جلسه - تا رایگان 28000 تومان
فصل 18: 18 نمودار شناسی توابع تجزیه شده جلسه - تا رایگان 29000 تومان
فصل 19: 19 یافتن اکسترمم به روش میانگین منتظری جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 20: 20 نقش ریشه و بازو در نمودار شناسی جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 21: 21 اکسترمم های یک تابع خاص جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 22: 22 مفهوم بهینه سازی جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 23: 23 قضیه 1 و 2 بهینه سازی جلسه - تا رایگان 16000 تومان
فصل 24: 24 قضیه 3 و 4 بهینه سازی جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 25: 25 قضایای 1و2و3و4 بهینه سازی در یک نگاه جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 26: 26 بهینه سازی در توابع چند جمله ای خاص جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 27: 27 بهینه سازی تابع درجه 2 جلسه - تا رایگان 10000 تومان