در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک پیش » نیرو شناسی (دینامیک) » آموزش مفاهیم نیروشناسی
خرید یکجای کل فصل ها با 29٪ تخفیف 30000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: حرکت شناسی ( سینماتیک) جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 2: نیرو شناسی (دینامیک) جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 3: نوسان جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 4: موج های مکانیکی جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 5: صوت جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 6: موج های الکترومغناطیسی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 7: فیزیک اتمی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 8: فیزیک هسته ای جلسه - تا رایگان 3000 تومان