در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی (۷) » عدد های صحیح » جمع و تفریق عددهای صحیح (2) حل فعالیت 1 (2) و 2 صفحه 20 کتاب درسی
خرید یکجای کل فصل ها با 35٪ تخفیف 35000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: راهبرد های حل مساله جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 2: عدد های صحیح جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 3: جبر و معادله جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 4: هندسه و استدلال جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 5: شمارنده ها و اعداد اول جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 6: سطح و حجم جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 7: توان و جذر جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 8: بردار و مختصات جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 9: آمار و احتمال جلسه - تا رایگان 5000 تومان