در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
11 حد و پیوستگی » 05 تفاوت و تشابه ( تقریبا و دقیقا ) » 01.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 30٪ تخفیف 125000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 مفهوم حد ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 حد در نقاط ابتدا ، انتها و میانی جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 3: 03 حد بی نهایت و حد در بی نهایت جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 4: 04 تقسیم حدی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 5: 05 تفاوت و تشابه ( تقریبا و دقیقا ) جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 6: 06 محاسبه حدود غیر مبهم جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 7: 07 چه زمان حد در بینهایت موجود نیست ؟ جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 8: 08 حد توابع با دامنه گنگ و گویا جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 9: 09 بررسی حد و پیوستگی توابع شامل جزء صحیح جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 10: 10 بازه پیوستگی جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 11: 11 نقش خیاط در پیوستگی جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 12: 12 انواع صفر صفرم جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 13: 13 صفر صفرم مثلثاتی جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 14: 14 صفر صفرم های جبری جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 15: 15 چه زمانی از هوپیتال استفاده کنیم جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 16: 16 حد بی نهایت بی نهایتم جلسه - تا رایگان 19000 تومان
فصل 17: 17 حد بی نهایت منهای بی نهایت رادیکالی جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 18: 18 حد بی نهایت منهای بی نهایت کسری جلسه - تا رایگان 16000 تومان
فصل 19: 19 حد بی نهایت منهای بی نهایت کسری رادیکالی جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 20: 20 قضیه فشردگی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 21: 21 دقیقا کجایی جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 22: 22 پیوستگی توابع چند ضابطه ای (عادی ) جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 23: 23 پیوستگی توابع چند ضابطه ای ( رفع ابهامی ) جلسه - تا رایگان 14000 تومان