در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
10 لگاریتم » 02 رسم توابع نمایی و لگاریتمی » 01.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 32٪ تخفیف 46000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 مفهوم لگاریتم ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 رسم توابع نمایی و لگاریتمی جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 3: 03 قانون 1 و 2 لگاریتم جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 4: 04 قانون 3 لگاریتم جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 5: 05 قانون 4 لگاریتم جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 6: 06 قوانین لگاریتم در یک نگاه جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 7: 07 حل معادلات لگاریتمی جلسه - تا رایگان 19000 تومان
فصل 8: 08 حل نامعادلات لگاریتمی جلسه - تا رایگان 7000 تومان
فصل 9: 09 محاسبه لگاریتم اعداد اعشاری جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 10: 10 لگاریتم و ph جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 11: 11 لگاریتم و رشد و زوال جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 12: 12 لگاریتم و زلزله جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 13: 13 لگاریتم و نیمه عمر جلسه - تا رایگان 5000 تومان