در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
شیمی ۲ (کات) » ساختار اتم » اوربیتال و عدد کوانتومی مغناطیسی
ثبت‌نام رایگان در درس
سایر جلسات
فصل 1: ساختار اتم ثبت‌نام رایگان
فصل 2: خواص تناوبی عنصرها ثبت‌نام رایگان
فصل 3: ترکیب های یونی ثبت‌نام رایگان
فصل 4: ترکیب های کووالانسی ثبت‌نام رایگان
فصل 5: کربن و ترکیب های آلی ثبت‌نام رایگان