در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
06 قدر مطلق » 02 قدر مطلق و همسایگی » 02.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 25٪ تخفیف 43000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 مفهوم اولیه قدر مطلق ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 قدر مطلق و همسایگی جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 3: 03 حل معادلات قدر مطلق جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 4: 04 حل نامعادلات قدر مطلق جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 5: 05 سه مدل برای حل معادلات و نامعادلات قدر مطلق جلسه - تا رایگان 12000 تومان
فصل 6: 06 آشنایی با نامساوی های قدر مطلق جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 7: 07 شیب شناسی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 8: 08 نمودار توابع قدر مطلق جلسه - تا رایگان 21000 تومان