در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
زیست ۲ (ویژه نهایی)
دبیر: مهبد علوی پایه سوم تجربی آموزش کپسولی خرید یکجای کل فصل ها با 26٪ تخفیف 14900 تومان
فصل‌ها
فصل 1: دستگاه عصبی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 2: ایمنی بدن 1 جلسه 2000 تومان
فصل 3: حواس 1 جلسه 2000 تومان
فصل 4: هورمون ها و دستگاه درون ریز ثبت‌نام رایگان
فصل 5: ماده ژنتیک 1 جلسه 2000 تومان
فصل 6: کروموزوم ها و میتوز 1 جلسه 2000 تومان
فصل 7: میوز و تولید مثل جنسی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 8: ژنتیک و خاستگاه آن 2 جلسه 4000 تومان
فصل 9: تولید مثل گیاهان ثبت‌نام رایگان
فصل 10: رشد و نمو در گیاهان 1 جلسه 2000 تومان
فصل 11: تولیدمثل و رشد و نمو در جانوارن 1 جلسه 2000 تومان