در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
زیست ۲ (کات)
دبیر: جمعی از دبیران کات پایه سوم تجربی آموزش خط به خط ثبت‌نام رایگان در درس
فصل‌ها
فصل 1: ایمنی بدن ثبت‌نام رایگان
فصل 2: دستگاه عصبی ثبت‌نام رایگان
فصل 4: هورمون‌ها و دستگاه درون‌ریز ثبت‌نام رایگان
فصل 5: ماده‌ی ژنتیک ثبت‌نام رایگان
فصل 6: کروموزوم‌ها و میتوز ثبت‌نام رایگان
فصل 7: میوز و تولیدمثل جنسی ثبت‌نام رایگان
فصل 8: ژنتیک و خاستگاه آن ثبت‌نام رایگان
فصل 9: تولیدمثل گیاهان ثبت‌نام رایگان
فصل 10: رشد و نمو در گیاهان ثبت‌نام رایگان
فصل 11: تولیدمثل و رشد و نمو جانوران ثبت‌نام رایگان