در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
فیزیک ۳ (کات)
دبیر: مظفر اعتضادی فر پایه سوم ریاضی‌وتجربی آموزش خط به خط ثبت‌نام رایگان در درس
فصل‌ها
فصل 1: ترمودینامیک ثبت‌نام رایگان
فصل 2: الکتریسیته ساکن ثبت‌نام رایگان
فصل 3: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ثبت‌نام رایگان
فصل 4: مغناطیس ثبت‌نام رایگان
فصل 5: القای الکترومغناطیسی ثبت‌نام رایگان