در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
زیست ۱ (کات)
دبیر: جمعی از دبیران کات پایه‌دوم دبیرستان آموزش کپسولی ثبت‌نام رایگان در درس
فصل‌ها
فصل 1: مولکول های زیستی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: سفری به درون سلول ثبت‌نام رایگان
فصل 3: سازمان بندی سلولها ثبت‌نام رایگان
فصل 4: تغذیه و گوارش ثبت‌نام رایگان
فصل 5: تبادل گازها ثبت‌نام رایگان
فصل 6: گردش مواد ثبت‌نام رایگان
فصل 7: تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید ثبت‌نام رایگان