در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی ۱ (کات)
دبیر: جمعی از دبیران کات پایه‌اول دبیرستان آموزش کپسولی ثبت‌نام رایگان در درس
فصل‌ها
فصل 1: اعداد ثبت‌نام رایگان
فصل 2: مجموعه ها ثبت‌نام رایگان
فصل 3: توان رسانی و ریشه گیری ثبت‌نام رایگان
فصل 4: چندجمله ایها و اتحادها ثبت‌نام رایگان
فصل 5: معادلات درجه اول و معادله خط ثبت‌نام رایگان
فصل 6: نسبت های مثلثاتی ثبت‌نام رایگان
فصل 7: عبارت های گویا ثبت‌نام رایگان
فصل 8: معادلات درجه دوم و حل آنها ثبت‌نام رایگان
فصل 9: نامعادلات درجه اول ثبت‌نام رایگان